ศูนย์สถิติข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ในการป้องกันภัย
     
   
 
   1.)ปภ.จังหวัดชุมพร http://61.19.100.58/cpn/anewweb/ 2.)กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย www.disaster.go.th 3.)กรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th 4.)กรมทรัพยากรธรณี www.dmr.go.th 5.)กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th 6.)ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ www.ndwc.go.th 7.)กรมทรัพยากรน้ำ www.dwr.go.th 8.)กรมชลประทาน www.rid.go.th
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 05 พฤศจิกายน 2555